文化交流中西经典 华夏衣冠
返回首页
当前位置: 主页 > 经典教室 > 中西经典 >

《千字文》简体拼音版

时间:2010-09-26 16:07来源:未知 作者:田桂良 点击:
《千字文》简体拼音版

 

《千字文》简体拼音版

天地玄黄 tiān dì xuán huáng 宇宙洪荒 yǔ zhòu hóng huāng
日月盈昃 rì yuè yíng zè 辰宿列张 chén xiǔ liè zhāng
寒来暑往 hánl ái shǔ wǎng 秋收冬藏 qiū shōu dōng cáng
闰余成岁 rùn yú chéng suì 律吕调阳 lǜ lǚ táo yáng
云腾致雨 yún téng zhì yǔ 露结为霜 lù jié wéi shuāng
金生丽水 jīn shēng lì shuǐ 玉出昆冈 yù chū kūn gāng
剑号巨阙 jiàn hào jù què 珠称夜光 zhū chēng yè guāng
果珍李柰 guǒ zhēn lǐ nài 菜重芥姜 cài zhòng jiè jiāng
海咸河淡 hǎi xián hé dàn 鳞潜羽翔 lín qián yǔ xiáng
龙师火帝 lóng shī huǒ dì 鸟官人皇 niǎo guān rén huáng
始制文字 shǐ zhì wén zì 乃服衣裳 nǎi fú yī shāng
推位让国 tuī wèi ràng guó 有虞陶唐 yǒu yú táo táng
吊民伐罪 diào mín fá zuì 周发殷汤 zhōu fā yīn tāng
坐朝问道 zuò cháo wèn dào 垂拱平章 chuí gǒng pián zhāng
爱育黎首 ài yù lí shǒu 臣伏戎羌 chén fú róng qiāng
遐迩一体 xiá ěr yī tǐ 率宾归王 shuài bīn guī wáng
鸣凤在竹 míng fèng zài zhú 白驹食场 bái jū shí chǎng
化被草木 huà bèi cǎo mù 赖及万方 lài jí wàn fāng
盖此身发 gài cǐ shēn fǎ 四大五常 sì dà wǔ cháng
恭惟鞠养 gōng wéi jū yǎng 岂敢毁伤 qǐ gǎn huǐ shāng
女慕贞洁 nǚ mù zhēn jié 男效才良 nán xiào cái liáng
知过必改 zhī guò bì gǎi 得能莫忘 dé néng mò wàng
罔谈彼短 wǎng tán bǐ duǎn 靡恃己长 mí shì jǐ cháng
信使可覆 xìn shǐ kě fù 器欲难量 qì yù nán liáng
墨悲丝染 mò bēi sī rǎn 诗赞羔羊 shī zàn gāo yáng
景行维贤 jǐng xíng wéi xián 克念作圣 kè niàn zuò shèng
德建名立 dé jiàn míng lì 形端表正 xíng duān biǎo zhèng
空谷传声 kōng gǔ chuán shēng 虚堂习听 xū táng xí tīng
祸因恶积 huò yīn è jí 福缘善庆 fú yuán shàn qìng
尺璧非宝 chǐ bì fēi bǎo 寸阴是竞 cùn yīn shì jìng
资父事君 zī fù shì jūn 曰严与敬 yuē yán yǔ jìng
孝当竭力 xiào dāng jié lì 忠则尽命 zhōng zé jìn mìng
临深履薄 lín shēn lǚ báo 夙兴温凊 sù xīng wēn qìng
似兰斯馨 sì lán sī xīn 如松之盛 rú sōng zhī shèng
川流不息 chuān liú bù xī 渊澄取映 yuān chéng qǔ yìng
容止若思 róng zhǐ ruò sī 言辞安定 yán cí ān dìng
笃初诚美 dǔ chū chéng měi 慎终宜令 shèn zhōng yì lìng
荣业所基 róng yè suǒ jī 籍甚无竟 jí shèn wú jìng
学优登仕 xué yōu dēng shì 摄职从政 shè zhǐ cóng zhèng
存以甘棠 cún yǐ gān táng 去而益咏 qù ér yì yǒng
乐殊贵贱 lè shū guì jiàn 礼别尊卑 lǐ bié zūn bēi
上和下睦 shàng hé xià mù 夫唱妇随 fū chàng fù suí
外受傅训 wài shòu fù xùn 入奉母仪 rù fèng mǔ yí
诸姑伯叔 zhū gū bó shú 犹子比儿 yōu zǐ bǐ ér
孔怀兄弟 kǒng huái xiōng dì 同气连枝 tóng qì lián zhī
交友投分 jiāo yǒu tóu fèn 切磨箴规 qiē mó zhēn guī
仁慈隐恻 rén cí yǐn cè 造次弗离 zào cì fú lí
节义廉退 jié yì lián tuì 颠沛匪亏 diān pèi fěi kuī
性静情逸 xìng jìng qíng yì 心动神疲 xīn dòng shén pí
守真志满 shǒu zhēn zhì mǎn 逐物意移 zhú wù yì yí
坚持雅操 jiān chí yǎc āo 好爵自縻 hǎo jué zì mí
都邑华夏 dū yì huá xià 东西二京 dōng xī èr jīng
背邙面洛 bèi máng miàn luò 浮渭据泾 fú wèi jù jīng
宫殿盘郁 gōng diàn pán yù 楼观飞惊 lóu guān fēi jīng
图写禽兽 tú xiě qín shòu 画彩仙灵 huà cǎi xiān líng
丙舍旁启 bǐng shè páng qǐ 甲帐对楹 jiá zhàng duì yíng
肆筵设席 sì yán shè xí 鼓瑟吹笙 gǔ sè chuī shēng
升阶纳陛 shēng jiē nà bì 弁转疑星 biàn zhuàn yí xīng
右通广内 yòu tōng guǎng nèi 左达承明 zuǒ dá chéng míng
既集坟典 jì jí fén diǎn 亦聚群英 yì jù qún yīng
杜稿钟隶 dù gǎo zhōng lì 漆书壁经 qī shū bì jīng
府罗将相 fǔ luó jiāng xiàng 路侠槐卿 lù xiá huái qīng
户封八县 hù fēng bā xiàn 家给千兵 jiā jǐ qiān bīng
高冠陪辇 gāo guān péi niǎn 驱毂振缨 qū gǔ zhèn yīng
世禄侈富 shì lù chǐ fù 车驾肥轻 chē jià féi qīng
策功茂实 cè gōng mào shí 勒碑刻铭 lè bēi kè míng
磻溪伊尹 pán xī yī yǐn 佐时阿衡 zuǒ shí ā héng
奄宅曲阜 yǎn zhái qū fù 微旦孰营 wēi dàn shú yíng
桓公匡合 huán gōng kuāng hé 济弱扶倾 jì ruò fú qīng
绮回汉惠 qǐ huí hàn huì 说感武丁 yuè gǎn wǔ dīng
俊乂密勿 jùn yì mì wù 多士实宁 duō shì shí níng
晋楚更霸 jìn chǔ gēng bà 赵魏困横 zhào wèi kùn héng
假途灭虢 jiǎ tú miè guó 践土会盟 jiàn tǔ huì méng
何遵约法 hé zūn yuē fǎ 韩弊烦刑 hán bì fán xíng
起翦颇牧 qǐ jiǎn pō mù 用军最精 yòng jūn zuì jīng
宣威沙漠 xuān wēi shā mò 驰誉丹青 chí yù dān qīng
九州禹迹 jiǔ zhōu yǔ jì 百郡秦并 bǎi jùn qín bìng
岳宗泰岱 yuè zōng tài dài 禅主云亭 chán zhǔ yún tíng
雁门紫塞 yàn mén zǐ sài 鸡田赤诚 jī tián chì chéng
昆池碣石 kūn chí jié shí 钜野洞庭 jù yě dòng tíng
旷远绵邈 kuàng yuǎn mián miǎo 岩岫杳冥 yán xiù yǎo míng
治本于农 zhì běn yú nóng 务兹稼穑 wù zī jià sè
俶载南亩 chù zǎi nán mǔ 我艺黍稷 wǒ yì shǔ jì
税熟贡新 shuì shú gòng xīn 劝赏黜陟 quàn shǎng chù zhì
孟轲敦素 mèng kē dūn sù 史鱼秉直 shǐ yú bǐng zhí
庶几中庸 shù jǐ zhōng yōng 劳谦谨敕 láo qiān jǐn chì
聆音察理 líng yīn chá lǐ 鉴貌辨色 jiàn mào biàn sè
贻厥嘉猷 yí jué jiā yóu 勉其祗植 miǎn qí zhī zhí
省躬讥诫 xǐng gōng jī jiè 宠增抗极 chǒng zēng kàng jí
殆辱近耻 dài rǔ jìn chǐ 林皋幸即 lín gāo xìng jí
两疏见机 liǎng shū jiàn jī 解组谁逼 jiè zǔ shuí bī
索居闲处 suǒ jū xián chù 沉默寂寥 chén mò jì liáo
求古寻论 qiú gǔ xún lùn 散虑逍遥 sǎn lǜ xiāo yáo
欣奏累遣 xīn zòu lěi qiǎn 戚谢欢招 qī xiè huān zhāo
渠荷的历 qú hé de lì 园莽抽条 yuán mǎng chōu tiáo
枇杷晚翠 pí pá wǎn cuì 梧桐蚤凋 wú tóng zǎo diāo
陈根委翳 chén gēn wěi yì 落叶飘摇 luò yè piāo yáo
游鹍独运 you kūn dú yùn 淩摩绛霄 líng mó jiàng xiāo
耽读玩市 dān dú wán shì 寓目囊箱 yù mù náng xiāng
易輶攸畏 yì yóu yōu wèi 属耳垣墙 zhǔ ěr yuán qiáng
具膳餐饭 jù shàn cān fàn 适口充肠 shì kǒu chōng cháng
饱饫烹宰 bǎo yù pēng zǎi 饥厌糟糠 jī yàn zāo kāng
亲戚故旧 qīn qì gù jiù 老少异粮 lǎo shào yì liáng
妾御绩纺 qiè yù jì fǎng 侍巾帷房 shì jīn wéi fáng
纨扇圆洁 wán shàn yuán jié 银烛炜煌 yín zhú wěi huáng
昼眠夕寐 zhòu mián xī mèi 蓝笋象床 lán sǔn xiàng chuáng
弦歌酒宴 xián gē jiǔ yàn 接杯举觞 jié bēi jǔ shāng
矫手顿足 jiǎo shǒu dùn zú 悦豫且康 yuè yù qiě kāng
嫡后嗣续 dí hòu sì xù 祭祀烝尝 jì sì zhēng cháng
稽颡再拜 jī sǎng zài bài 悚惧恐惶 sǒng jù kǒng huáng
笺牒简要 jiān dié jiǎn yào 顾答审详 gù dá shěn xiáng
骸垢想浴 hài gòu xiǎng yù 执热愿凉 zhí rè yuàn liáng
驴骡犊特 lǘ luó dú tè 骇跃超骧 hài yuè chāo xiāng
诛斩贼盗 zhū zhǎn zéi dào 捕获叛亡 pǔ huò pàn wáng
布射僚丸 bù shè liáo wán 嵇琴阮箫 jī qín ruǎn xiāo
恬笔伦纸 tián bǐ lún zhǐ 钧巧任钓 jūn qiǎo rèn diào
释纷利俗 shì fēn lì sú 并皆佳妙 bìng jiē jiā miào
毛施淑姿 máo shī shū zī 工颦妍笑 gōng pín yán xiào
年矢每催 nián shǐ měi cuī 曦晖朗曜 xī huī lǎng yào
璿玑悬斡 xuán jī xuán wò 晦魄环照 huì pò huán zhào
指薪修祜 zhǐ xīn xiū hù 永绥吉劭 yǒng suí jí shào
矩步引领 jù bù yǐn lǐng 俯仰廊庙 fǔ yǎng láng miào
束带矜庄 shù dài jīn zhuāng 徘徊瞻眺 pái huái zhān tiào
孤陋寡闻 gū lòu guǎ wén 愚蒙等诮 yú méng děng qiào
谓语助词 wèi yǔ zhù cí 焉哉乎也 yān zāi hū yě

(责任编辑:田桂良)
顶一下
(19)
90.5%
踩一下
(2)
9.5%
------分隔线----------------------------
发表评论
推荐内容
在线影音