文化交流中西经典 华夏衣冠
返回首页
当前位置: 主页 > 经典教室 > 中西经典 >

《百家姓》全文(带拼音)

时间:2010-11-19 17:28来源:未知 作者:admin 点击:
Zho Qin Sūn Lǐ Zhōu W Zhng Wng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 Fng Chn Chǔ Wi Jiǎng Shěn Hn Yng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yo Xǔ H Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 Kǒng Co Yn Hu Jīn Wi To Jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜 Qī Xi

 

Zhào Qián Sūn   Lǐ     Zhōu Wú Zhèng Wáng

赵    钱    孙    李       周    吴    郑    王

Féng Chén Chǔ Wèi     Jiǎng Shěn Hán Yáng

冯    陈    褚    卫       蒋    沈    韩    杨

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi Zhāng

朱    秦    尤    许       何    吕    施    张

Kǒng Cáo Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

孔    曹    严    华       金    魏    陶    姜

Qī    Xiè   Zōu Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu   Zhāng

戚    谢    邹    喻       柏    水    窦    章

Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng Láng

云    苏    潘    葛       奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi Chāng Mǎ      Miáo Fèng Huā Fāng

鲁    韦    昌    马       苗    凤    花    方

Yú   Rén   Yuán Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ Táng

俞    任    袁    柳       酆    鲍    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng

费     廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤

Téng Yīn Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

滕    殷   罗    毕      郝    邬    安    常

Lè(Yuè) Yú Shí   Fù       Pí    Biàn Qí   Kāng

乐    于    时    傅       皮    卞    齐    康

Wǔ   Yú   Yuán Bǔ       Gù Mèng Píng Huáng

伍    余    元    卜       顾    孟    平    黄

Hé   Mù   Xiāo Yǐn      Yáo Shào Zhàn Wāng

和    穆    萧    尹       姚    邵    湛    汪

Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi Míng Zāng

祁    毛    禹    狄       米    贝    明    臧

Jì    Fú Chéng Dài      Tán   Sòng Máo Páng

计    伏    成    戴       谈    宋    茅    庞

Xióng Jǐ   Shū   Qū     Xiàng Zhù   Dǒng Liáng

熊    纪    舒    屈       项    祝    董    梁

Dù   Ruǎn Lán Mǐn      Xí    Jì    Má Qiáng

杜    阮    蓝    闵      席    季    麻    强

Jiǎ    Lù   Lóu Wēi      Jiāng Tóng Yán Guō

贾    路    娄    危       江    童    颜    郭

Méi Shèng Lín Diāo    Zhōng Xú   Qiū   Luò

梅    盛    林    刁       钟    徐    邱    骆

Gāo Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng Huò

高    夏    蔡    田       樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn Lú    Mò

虞    万    支    柯       昝    管    卢    莫

Jīng Fáng Qiú Miào     Gān   Xiè Yīng Zōng

经    房    裘    缪       干    解    应    宗

Dīng Xuān Féi   Dèng     Yù   Shàn Háng Hóng

丁    宣    贲    邓       郁    单    杭    洪

Bāo Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ Gōng

包    诸    左    石       崔    吉    钮    龚

Chéng Jī   Xíng Huá      Péi    Lù Róng Wēng

程    嵇    邢    滑       裴    陆    荣    翁

Xún Yáng Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng    

荀    羊    於    惠       甄    曲    家    封

Ruì   Yì   Chǔ Jìn       Jí    Bǐng Mí Sōng

芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松

Jǐng Duàn Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā Gōng

井    段    富    巫       乌    焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng

牧    隗    山    谷       车    侯    宓    蓬

Quán Xī   Bān Yǎng     Qiū Zhòng Yī Gōng

全    郗    班    仰       秋    仲    伊    宫

Nìng Qiú Luán Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng

宁    仇    栾    暴       甘    钭    厉    戎

Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng Zhān   Shù Lóng

祖    武    符    刘       景    詹    束    龙

Yè   Xìng Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó

叶    幸    司    韶       郜    黎    蓟    薄

Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

印    宿    白    怀       蒲    邰    从    鄂

Suǒ Xián   Jí    Lài      Zhuó Lìn Tù   Méng

索    咸    籍    赖       卓    蔺    屠    蒙

Chí Qiáo Yīn   Yù      Xū   Nài Cāng Shuāng

池    乔    阴    鬱       胥    能    苍    双

Wén Shēn Dǎng Zhái      Tán Gòng Láo   Páng

闻    莘    党    翟       谭    贡    劳    逄

Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

姬    申    扶    堵       冉    宰    郦    雍

Xì   Qú   Sāng Guì      Pú    Niú Shòu   Tōng

卻    璩    桑    桂       濮    牛    寿    通

Biān Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ Shàng Nóng

边    扈    燕    冀       郏    浦    尚    农

Wēn Bié Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán Chōng

温    别    庄    晏       柴    瞿    阎    充

Mù   Lián Rú    Xí      Huàn ài    Yú   Róng

慕    连    茹    习      宦    艾    鱼    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ Zhōng

向    古    易    慎      戈    廖    庾    终

Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng Mǎn Hóng

暨    居    衡    步      都    耿    满    弘

Kuāng Guó Wén Kòu     Guǎng Lù   Quē Dōng

匡    国    文    寇      广    禄    阙    东

ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí Lóng

欧    殳   沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī Gǒng Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng

师    巩    厍    聂      晁   勾(句) 敖    融

Lěng Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng

冷    訾    辛    阚       那    简    饶    空

Zēng Wú Shā   Niè      Yǎng Jū    Xū   Féng

曾    毋   沙    乜       养    鞠    须    丰

Cháo Guān Kuǎi Xiāng    Zhā   Hòu Jīng Hóng

巢    关    蒯    相       查    后    荆    红

Yóu Zhú Quán   Lù    Gě(Gài) Yì Huán Gōng

游    竺   权    逯       盖    益    桓    公

Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng Xià hóu Zhū gě

万俟    司马     上官     欧阳     夏侯     诸葛

Wén rén Dōng fāng Hè lián Huáng fǔ Yù chí Gōng yáng

闻人     东方      赫连     皇甫     尉迟     公羊

Tán tái Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú Chán yú

澹台    公冶     宗政       濮阳     淳于   单于

Tài shū Shēn tú Gōng sūn Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔    申屠    公孙       仲孙     轩辕   令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn Mù róng Xiān yú Lǘ qiū

钟离    宇文    长孙       慕容     鲜于    闾丘

Sī tú   Sī kōng Qí guān Sī kòu   Zhǎng    Dū

司徒    司空    丌官      司寇     仉       督

Zǐchē Zhuān sūn Duān mù Wū mǎ   Gōng xī

子车    颛孙    端木      巫马      公西

Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ

漆雕    乐正     壤驷      公良     拓跋     夹谷

Zǎi fǔ   Gǔ liáng Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

宰父     谷梁     晋     楚      闫     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ

汝     鄢     涂     钦      段干     百里

Dōng guō Nán mén Hū yán Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

东郭     南门    呼延   归   海   羊舌   微生

Yuè Shuài Gōu Kòng   Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

岳    帅    缑    亢       况    郈    有    琴

Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

梁丘        左丘       东门       西门

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng

商    牟    佘    佴       伯     赏       南宫

Mò   Hǎ   Qiáo Dá      Nián ài   Yáng Tóng

墨   哈    谯    笪      年    爱    阳    佟

Dì wǔ     Yán    Fú     《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng

第五      言    福       《 百 家 姓 》 终

 

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
推荐内容
在线影音